Slevove.cz – Podmínky užívání, ochrana soukromí a soubory cookies

1. Úvodní ustanovení

1.1 Provozovatelem internetového portálů www.slevove.cz (dále jen „Portál“) je společnost Stario Agency, s.r.o., se sídlem:

  • Na poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1,
  • IČO: 04863500,
  • Spisová značka C 254845 vedená u Městského soudu v Praze,

(dále jen „Provozovatel“).

1.2 Tyto podmínky užívání Portálu (dále jen „Podmínky“) Provozovatelem upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s využíváním Portálu jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Uživatel“) a další související právní vztahy.

1.3 Portál recenzuje různé internetové obchody (tuzemské i zahraniční), nabízí tipy k nakupování, sepisuje hodnocení uživatelů do článkové podoby a píše o různých aktualitách ze světa nákupů, šetření peněz při nákupech či o příbuzných tématech. Uživatel díky Portálu získává užitečné rady a informace, které mu pomohou provést informovaný nákup či volbu internetového obchodu k nakupování a ušetřit na svých nákupech.

1.4 Pokud Uživatel využije tzv. „affiliate odkazů“ (provizní odkazy Portálu poskytované skrze různé affiliate sítě, díky kterým Portál dostává určitou provizi za provedenou akci Uživatele dle podmínek affiliate sítí, které affiliate odkazy poskytují a spravují), je následně přesměrován na samotné webové stránky internetového obchodu, na kterém se díky informacím a článkům na tomto Portálu rozhodl provést svůj nákup. Portál umisťuje affiliate odkazy do článků přes textovou podobu v odstavcích, přes výrazný prvek uprostřed textového pole či přes prvek tlačítek rovněž uprostřed textového pole. Affiliate odkazy se svou podobou liší od ostatních odkazů na Portálu a ve své URL adrese zahrnují tzv. mezi-sekci „/o/“.

1.5 Samotné znění Podmínek může Provozovatel upravovat nebo doplňovat.

1.6 Současná podoba Podmínek nabývá platnosti a účinnosti 06.03.2021

2. Povinnosti a práva

2.1 Portál disponuje funkcí informativní, která se na Portálu projevuje skrze recenze internetových obchodů či různých výrobků, popisu aspektů nákupů v různých tuzemských i zahraničních obchodech, poskytováním tipů na nákupy, informováním o aktualitách ze světa nakupování či poskytováním informací pro úsporu peněz na svých nákupech.

2.2 Uživatel bere na vědomí, že Portálem nabízené informace jsou pouze orientační a slouží zejména pro usnadnění a zpřehlednění daných témat.

2.3 Portál nemůže ručit za platnost a aktuálnost informací, které poskytuje.

2.4 Uživatel může být z Portálu přesměrován přímo na webové stránky jednotlivých internetových obchodů či na jiné weby, kde může Uživatel získat další informace, které nemusí být shodné s informacemi poskytovanými na tomto Portálu. Tento vztah je popsán v předchozím bodě 1.4. Portál nemůže ručit za obsah těchto webů, informace na nich uvedených nebo ochranu a správu dat poskytnutých Uživatelem na příslušných webech třetích stran. Portál nenese zodpovědnost za správnost informací na webech třetích stran, kam může být Uživatel Portálu přesměrován.

2.5 Uživatel musí brát na vědomí, že obsah souhrnně tvořící Portál je chráněn autorským právem.

2.6 Kopírování obsahu, který Portál připravuje, je zakázáno. Zakázáno je rovněž šíření kopírovaného obsahu.

2.7 Uživatel se tímto zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do součástí tvořících Portál, či Portál neoprávněně užít.

2.8 Provozovatel nenese odpovědnost za škody či chyby vzniklé důsledkem zásahů třetích osob do Portálu nebo v důsledku užití Portálu v rozporu s jejím původně daným určením.

2.9 Uživatel je srozuměn se skutečností, že Portál může, s ohledem na případnou údržbu, výpadek datové sítě či nedostupnosti způsobené třetí stranou nebo vyšší autoritou, být nedostupný.

2.10 Za využití Portálu či některých jeho dílčích částí nehradí Uživatel žádnou finanční částku či jinou formu transakce. Provozovatel pobírá nulovou přímou odměnu od samotného Uživatele.

2.11 Provozovatel na provoz Portálu využívá prostředky ze zobrazovaných reklam, které se uživatelům zobrazují v jednotlivých článcích a na vedlejších stránkách Portálu. Tyto reklamy poskytuje, vybírá, filtruje a ručí za ně společnost Google. Dále Portál získává prostředky z affiliate odkazů, jejichž princip byl popsán v bodech 1.4 a 2.4. Konkrétní podmínky poskytnutí provize definují podmínky užívání jednotlivých affiliate sítích, které affiliate odkazy Portálu poskytují.

3. Ochrana osobních údajů a soukromí

3.1 Portál nesbírá osobní, identifikační, kompromitující ani jiné podobné údaje o Uživatelích, kteří služby Portálu využívají. Jediné informace, které Portál o svých Uživatelích získává, jsou anonymizované soubory cookies, které jsou blíže popsány v ustanoveních 4.1 až 4.6 níže. Soubory cookies podléhají dobrovolnému souhlasu Uživatele a nemohou vést k jeho identifikaci či zjištění bližších údajů o jeho osobě.

3.2 Provozovatel klade silný důraz na ochranu osobních údajů, které by mohl Uživatel dobrovolně Portálu poskytnout. Osobním údajům případně poskytnutým Uživatelem je vždy uložena vhodná ochrana v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation nebo také GDPR, účinném v České republice od 25. května 2018, a jinými předpisy Evropské unie, které lze na tuto událost aplikovat.

3.3 Využití osobních údajů Portálem pro marketingové účely, zejména zasílání marketingových informací o nákupních příležitostech či o jiných tématech spojených s nakupováním a šetřením peněz při nákupech, podléhá přímému souhlasu Uživatele, a to na dobu určitou, která končí ve chvíli, kdy zájemce svůj souhlas odvolá. Uživatel má ve své kompetenci souhlas, který dobrovolně Portálu poskytnul, kdykoliv odvolat.

3.4 Uživatel má právo podat Provozovateli žádost o poskytnutí informací o tom, zda Portál zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, tak případně v jakém rozsahu. Informace tohoto rázu jsou Provozovatelem poskytovány bezplatně a bez zbytečných odkladů.

3.5 Uživatel má právo zpracované informace o své osobě nechat Portálem vymazat z databáze.

3.6 Poskytnutí osobních údajů Uživatelem je dobrovolné.

3.7 Uživatel má plné právo získat od Portálu přístup ke svým osobním údajům, právo své údaje pozměnit či opravit, stejně tak další práva jemu zaručená skrze nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zásady využití souborů cookies

4.1 Portál v souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, uvědomuje Uživatele, že Portál spravovaný Provozovatelem pro svou činnost zpracovává soubory zvané cookies.

4.2 Soubory cookies jsou v případě tohoto Portálu textové soubory, které Uživatel svým souhlasem ukládá do svého zařízení, přes které obsah Portálu zobrazuje. Cookies mohou mít dočasnou podobu s pevně určenou dobou působnosti, po jejímž skončení již nebudou na zařízení Uživatele uchovávány.

4.3 Soubory cookies pomáhají Portálu analyzovat návštěvnost, optimalizovat viditelné rozhraní Portálu, lépe pochopit chování Uživatelů, upravovat strukturu Portálu pro větší komfort Uživatelů, zobrazovat zacílené reklamy nebo zefektivnit marketing.

4.4 Soubory cookies rovněž pomáhají s přiznáním provize od affiliate sítí v případě, že Uživatel využil affiliate odkazů nalezených v obsahu Portálu, jejichž popisu se věnují body 1.4, 2.4 a 2.11.

4.5 Cookies neslouží k získávání jakýchkoliv citlivých osobních údajů Uživatele. Soubory cookies nemohou vést k identifikaci Uživatele jako konkrétní osoby.

4.6 Uživatel má ve své plné a nijak neomezené kompetenci soubory cookies ukládané Portálem kdykoliv vymazat či nadále nesouhlasit s jejich ukládáním do svých zařízení. Toto ustanovení bere ohled i na nastavení preferovaného a využívaného internetového prohlížeče či jiného rozhraní, které Uživatel využívá pro zobrazení obsahu Portálu, která mohou ovlivňovat ukládání a mazání souborů cookies.

5. Závěrečná ujednání a ustanovení

5.1 Právní vtahy mezi Provozovatelem tohoto Portálu Uživatelem, které nejsou přímo obsáhnuty v těchto Podmínkách, se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

5.2 Uživatel je si vědom, že informace vyplývající z obsahu Portálu mají pouze základní, přibližný a orientační charakter. Tyto informace si nekladou za cíl absolutní obsáhnutí veškerých informací a skutečností o konkrétních internetových obchodech, aspektů nákupů na nich, tipů na nakupování, aktualitách ze světa nákupů či příbuzných témat. Za neúplnost či neaktuálnost sepsaných informací nenese Provozovatel zodpovědnost. Portál nevylučuje případnou nutnost Uživatele využít odborné poradenské či jiné podobné služby. S přihlédnutím k těmto faktům je vyloučena odpovědnost Provozovatele za újmu jakéhokoliv rázu, například za vznik škody, která by mohla Uživateli vzniknout z Portálem poskytnutých informací v důsledku spoléhání se na jejich aktualitu či správné znění.

5.3 Kontaktní údaje na Provozovatele: Stario Agency, s.r.o., Na poříčí 1067/25, 110 00, Praha 1 – Nové Město, Česká republika, elektronická e-mailová pošta: hardyn@stario.cz

Copyright © 2021 Slevove.cz. Všechna práva vyhrazena | Nakódoval Leoš Lang